Czas na bezpieczne wakacje

Zadbaj o siebie i bliskich!

WYLICZ SWOJĄ POLISĘ

Karta EKUZ

Strona główna » Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest dokumentem, który umożliwi nam korzystanie ze świadczeń medycznych w razie wypadku lub choroby podczas naszego pobytu poza granicami kraju. Karta przeznaczona jest tylko dla osób przebywających na terenie Unii Europejskiej, a także Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Dla kogo przeznaczona?

Karta EKUZ przeznaczona jest dla turystów, uczniów, studentów, a także dla osób pracujących za granicą. W określonych przypadkach karta EKUZ służy też osobom zamieszkującym poza granicami kraju ubezpieczenia – zgodnie z zasadą swobody przemieszczania się, która należy do nadrzędnych zasad UE. Dokument może być wydany tylko i wyłącznie osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi – w tym osobom, które zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że nie zastępuje ona ubezpieczenia turystycznego i pozwala jedynie na częściowy zwrot kosztów leczenia za granicą. Również, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, nie można na podstawie karty EKUZ skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Zakres ochrony

Pomoc medyczna przysługuje :

1)         w nagłej potrzebie,

2)         w razie wypadku,

3)         nagłego zachorowania,

4)         nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Za niezbędne świadczenia za granicą uznaje się także dializy nerek i podłączenie do aparatu tlenowego, jeżeli stanowią część rozpoczętego, regularnego i ciągle trwającego leczenia w kraju. W przypadku chorób przewlekłych przed wyjazdem należy się skontaktować z placówką świadczącą dane usługi, by mieć gwarancję uzyskania świadczenia. Jeżeli jednak celem podróży chorego do innego państwa członkowskiego jest uzyskanie tych świadczeń, wówczas traktowane są one jako leczenie planowe. Osoby, które posiadają kartę EKUZ uprawnione są do świadczeń zdrowotnych, których wykonanie jest niezbędne z medycznego punktu widzenia na terytorium innego państwa członkowskiego, uwzględniając charakter świadczeń i przewidywany czas trwania pobytu. Udzielenie takiego świadczenia ma na celu umożliwienie osobie ubezpieczonej kontynuowania pobytu za granicą na zaplanowany okres . Rodzaj i zakres świadczeń koniecznych określa indywidualnie dla danej osoby lekarz. Należy pamiętać, że karta EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych przed przyjazdem do innego państwa, świadczeń opieki zdrowotnej

Zakres terytorialny obowiązywania karty EKUZ

Państwa , w których obowiązuje karta EKUZ można podzielić na dwie kategorie – państwa UE oraz państwa EFTA.
Lista państw, na których obowiązuje karta EKUZ:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Oprócz wyżej wymienionych państw członkowskich UE karta EKUZ obowiązuje na:
Gwadelupie, Martynice, Reunionie i Gujanie Francuskiej, Grenlandii, Wyspach Owczych, Islandii, a także w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Warto zwrócić uwagę, że w każdym z wymienionych wyżej krajów obowiązują inne zasady korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia pacjentów istotny jest zakres darmowych usług, wysokość współfinansowania (pieniędzy, które musimy zapłacić za leczenie) oraz sposób refundacji.

 

Czy karta EKUZ pokrywa całkowite koszty leczenia za granicą?

Nie. Koszt nierefundowany to udział własny pacjenta w koszcie leczenia – obowiązuje on w większości państw członkowskich UE/EFTA. Pacjent dopłaca do świadczenia zdrowotnego z własnej kieszeni. Pośród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, występujący następnie do instytucji właściwej o zwrot poniesionych kosztów, jak również systemy przewidujące tzw. współpłacenie. Zatem ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie koszty na zasadach analogicznych, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA.

Ile kosztuje i ile trwa wyrobienie EKUZ?

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku, który możemy złożyć bezpośredni w Oddziale NFZ, wysłać go pocztą luba za pomocą strony internetowej.

Jak długi jest okres ważności karty EKUZ?

Kartę EKUZ ważną do 5 lat będą mogły otrzymać: osoby pobierające świadczenia emerytalne.
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać następujące osoby ubezpieczone: zatrudnione, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.
Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
Kartę EKUZ na okres roku szkolnego otrzymują dzieci pobierające naukę.
Kartę EKUZ na okres semestru akademickiego otrzymują studenci.
Kartę EKUZ na czas określony otrzymują osoby delegowane lub poszukujące pracy w krajach

 

  • Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2008 Nr 143 poz. 897 )

Zadbaj o swój dom gdy wyjedziesz!

Wyjeżdzamy na wakacje. To idealny moment, dla osób które chcą okraść Twój dom. Nie czekaj, ubezpiecz swój dom już teraz i jedz na wakacje spokojnie!

ZOBACZ WIĘCEJ